निवृत्तीवेतन धारकांनी हयात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे

136
निवृत्तीवेतन धारकांनी हयात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे
चंद्रपूर, दि. 1 नोव्हेंबर: जिल्हा कोषागार कार्यालयातंर्गत बँकेद्वारे निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतन धारकांना दि. 1 डिसेंबर 2021 रोजी हयात असल्याबाबतचे प्रमाणपत्राची यादी संबधित बँकेस माहे ऑक्टोंबर अखेर पाठविण्यात आली आहे. त्यावर आपल्या नावासमोरील रकान्यात दि. 30 नोव्हेंबर 2021 पुर्वी स्वत: उपस्थित राहून स्वाक्षरी करावयाची आहे. जेणेकरुन हयात असल्याचे प्रमाणपत्राची यादी कोषागाराला वेळीच प्राप्त होईल व त्यांचे माहे डिसेंबर 2021 पासूनचे निवृत्तीवेतन बँकेकडे वेळीच पाठविता येईल.
तसेच जे निवृत्तीवेतनधारक मनी ऑर्डरद्वारा निवृत्तीवेतन घेतात. त्यांनी आपले हयात प्रमाणपत्र राजपत्रित अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करून दि.30 नोव्हेंबर पर्यंत कोषागारास पाठवावे. जे निवृत्तीवेतनधारक कुटुंब निवृत्तीवेतन घेत आहेत. त्यांनी हयात असल्याचे प्रमाणपत्रासोबत (पुरुष) पुनर्विवाह न केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र तसेच शासकीय सेवेत असल्यास अथवा नसल्यास तसे प्रमाणपत्र पाठवावे. निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्तीवेतन घेणाऱ्यांनी दोन्ही ठिकाणी आपल्या नावासमोर स्वाक्षरी करावी. हयात प्रमाणपत्र 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत कोषागारास प्राप्त न झाल्यास त्यांचे माहे डिसेंबर 2021 पासूनचे निवृत्तीवेतन बँकेकडे पाठविले जाणार नाही. याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हा कोषागार अधिकारी प्रीती खारतुडे यांनी कळविले आहे.