सूक्ष्म सिंचन संच अनुदान शेतकर्यांना मिळणार

55

सिंचन संच सूक्ष्म बसविणार्या शेतकर्यांना ७५ ते ८० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याकरिता २०० कोटी रुपये निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश जानेवारी रोजी ६ निर्गमित करण्यात आला. राज्यातील शेतकर्यांना प्रधानमंत्री योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचाकरिता अनुदान देण्यात येते.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-्यांना खर्च मरयदिच्या ५५ टक्के व इतर शेतक-्यांना खर्च मर्यादिच्या ४५ टक्के अनुदान ५ हेक्टर कमाल क्षेत्राकरिता देण्यात येते. योजनेकरिता केंद्र शासन ६० टक्के व राज्य शासन ४० टक्के या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देते. कृषी सिंचन शासनाने १८ रोजी राज्यातील सर्व तालुक्यांतील शेतक-्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत राज्य नोव्हेंबर २०२१ सिंचन योजनेंतर्गत सिंचन सूक्ष्म संच बसविणार्या शेतकर्यांना पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्यांनासिंचन संच सूक्ष्म बसविणार्या शेतकर्यांना ७५ ते ८० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

                               याकरिता २०० कोटी रुपये निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश जानेवारी रोजी ६ निर्गमित करण्यात आला. राज्यातील शेतकर्यांना प्रधानमंत्री योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संचाकरिता अनुदान देण्यात येते.

मिळणार्या ५५ टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान शेतकरयांना मिळणार्या ४५ टक्के अनुदानाव्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अशा रीतीने सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणान्या शेतकर्यांना एकूण ७५ व ८० टक्के अनुदान मिळणार आहे. व इतर सिंचन संच सूक्ष्म बसविणार्या शेतकन्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता पूरक अनुदान देण्यासाठी लागणारा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे.

या निधीतून २०२१-२२ या वर्षामध्ये सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शेतकर्यांना पूरक अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार आहे. ७५ टक्के व ८० टक्के अनुदानाचा लाभ झाल्यामुळे शेतकर्यांना सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच यामुळे अधिकाधिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यास मदत होईल.

जास्तीत जास्त शेतक-यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.