मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास अर्ज करण्याचे आवाहन कोविड – 19 : सानुग्रह अनुदान

45

Ø अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ विकसित

 चंद्रपूर दि. 7 डिसेंबर : कोविड-19 या आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास रु. 50 हजार इतके सानुग्रह, सहाय्य देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रसिध्द केला आहे.

 या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने ऑनलाईन वेबपोर्टल विकसित केले असून, याद्वारे कोविड-19 या आजारामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या निकट नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल, यासाठी अर्जदाराने mahacovid19relief.in या संकेतस्थळावर लॉगिन करणे आवश्यक राहील. तसेच https://epassmsdma.mahait.org/login.htm या वेबसाईटवर देखील लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

अर्जदारास, त्याचा आधार क्रमांक, मृत व्यक्तीचा तपशील जसे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि रुग्णालयाचा तपशील  या कागदपत्रांच्या आधारे स्वत:चा मोबाईल क्रमांक वापरुन सहाय्य मिळण्यासाठी लॉगिन करता येईल. केंद्र शासनाकडे ज्यांच्या कोविड-19 मुळे मृत्यूची नोंद झालेली आहे, अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकाचा अर्ज इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येईल. इतर प्रकरणी, कोविड-19  मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशी प्रकरणे देखील इतर कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येतील. अर्जदाराकडे मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसेल तर कोविड-19 मुळे मृत्यू झाल्याच्या पुष्ठर्थ कागदपत्रे अर्जदारास अर्जासोबत द्यावी लागतील.

जर एखादे प्रकरण नामंजूर झाल्यास त्यावर अर्जदारास शासन निर्णय क्र. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, न्यायिक-2021/प्र.क्र.488/आरोग्य-05, दि. 13 ऑक्टोबर, 2021 अन्वये जिल्हास्तर तसेच महानगरपालिका स्तरावर तक्रार निवारणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण अपिल करण्याचे व या समितीस अशा प्रकरणांची सुनावणी घेऊन अंतीम निर्णय देण्याचे अधिकार असतील.

अर्ज अंतिमत: मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास राहतील. सानुग्रह सहाय्यासाठी मंजूर करण्यात येणारे सर्व अर्ज 7 दिवसांकरीता वेबपोर्टलवर सार्वजनिक करण्यात येतील, जेणेकरून मृत व्यक्तीच्या योग्य वारसास सहाय्य मिळावे व याकरीता त्याला अपिल करण्याची संधी मिळू शकेल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून अंतिमत: मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जानुसार, अर्जदाराच्या आधार संलग्नीय बँक खात्यामध्ये सदर सानुग्रह सहाय्याची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे, असे अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी कळविले आहे.