विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

27

आदिम जमातीच्या विकासाकरिता विविध योजना
चंद्रपूर:- एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,कंेद्रीय क्षेत्र योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या विकासाकरिता शेळीगट वाटप योजना (10 शेळया व 1 बोकड) औशधी वनस्पतीची लागवड व फलोद्यान,कृषी व पशुपालन प्रशिक्ष्ण योजना राबविण्यात येत आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत चंद्रपूर,बल्लारपूर,राजुरा,जिवती,कोरपना,पोंभूर्णा,गोंडपिपरी,मूल,सिेंदेवाही,सावली या तालुक्यातील अधिवास असलेल्या कोलाम जमातीच्या लाभाथ्र्याकडून या योजनांकरिता अर्ज मागविण्यात आले आहेत.


या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या व अर्टीची पूर्तता करणा-या आदिम जमातीच्या लाभाथ्र्यांनी परिपूर्ण कागदपत्रांसह आपले अर्ज एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,कार्यालय चंद्रपूर येथे सादर करावे.
या योजनेचे अर्ज प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर षासकीय आश्रमषाळा अनुदानित आश्रमषाळा,शासकीय मुला मुलीचे वसतिगृह येथे 20 सप्टेंबर या कालावधीत निःषुल्क उपलब्ध आहेत.
शेळी गट वाटप योजना दुर्गम भागातील आदिम जमातीचे कुटुंब शेतमजूर,भूमिहीन असावे, वार्षिक उत्पन्न 20 हजाराच्या आत,लाभार्थी कुटुंबाने अन्य योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.