(MAHA TET) महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 मुदतवाढ Last Date of Registration Applicatio 05/09/2021 till 23:59 pm

26

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021

शैक्षणिक पात्रता:

  1. इयत्ता 1ली ते 5वी (पेपर I): (i) 50% गुणांसह 12 वी उत्तीर्ण  (ii) D.T.ED
  2. इयत्ता 6वी ते 8वी (पेपर II): (i) 50% गुणांसह 12 वी उत्तीर्ण  (ii) B.A./B.Sc.Ed. किंवा B.A.Ed./B.Sc.Ed.

Fee: 

प्रवर्ग फक्त पेपर -1 किंवा पेपर – 2 पेपर – 1 व पेपर -2
सर्वसाधारण, इ.मा.व., वि.मा.प्र. व वि.जा.भ.ज.  ₹500/-  ₹800/-
अनु.जाती, अनु.जमाती व अपंग  ₹250/-  ₹400/-

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख:

Last Date of Registration Application 05/09/2021 till 23:59 pm
Last date for printing your application 10/10/2021
Online Fee Payment 03/08/2021 to 05/09/2021 till 23.59 pm

प्रवेशपत्र: 25 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर 2021 

परीक्षा:

  1. पेपर I: 10 ऑक्टोबर 2021  (10:30 AM ते 01:00 PM) 
  2. पेपर II: 10 ऑक्टोबर 2021  (02:00 PM ते 04:30 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा  

जाहिरात (Notification): पाहा                              

Online अर्ज: Apply Online